حاشیه‌های استقلال؛ هر روز بیشتر از دیروز! در حق تیم «گل‌محمدی» اجحاف شد بدهی‌های «تراکتور» به‌خاطر ندانم‌کاری ایجاد شده استعکس نوشــت«ریگی» تاثیرگذارترین بازیکن استقلال بودنتیجه اعتماد به مربیان ایرانی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه