وزير شعاري رفت ؛
 وزير برنامه محور 
بيايد...
تعامل اقتصادی می‌تواند 
روابط سیاسی پایدار ایجاد کندپرد اخت يارانه نقدي
د ر بلند مد ت موجب افزايش تورم مي‌شودتا تحريم برد اشته نشود تمام اين مذاکرات بي‌حاصل خواهد بود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه