برای یک سریال
 ۵۰ میلیارد 
هزینه می‌شودفصل نخست «دودکش» پربارتر بود« بهمن فرمان‌آرا»  سریالش را می‌سازد؟روایت «ساکت» از همکاری با «شجریان»تولیدات VODها فعالان سینما را نجات داددودستگی 
بین سالن‌های خصوصی و دولتی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه