تعطیلی 
چاره کار 
نیست آواز غمگین «افتخاری» بر مزار پیر موسیقی ایرانتجربه موفقیت‌آمیز نمایشگاه‌های آنلایننسیم ادبی بازیگر 
«اتاق عروس» شدسینمــابیکاری بازیگران 
را افسرده کرده است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه