توانايی خودتان 
را  درهمين قوا ثابت كنيددولت طرفدار رفع محدودیت برای صادر کنندگان کالا  استاشتباه دموکرات‌ها و احساس پیروزی ترامپ!
نظام حقوقی، اداری و بودجه نفتی موجب   ناکارآمدی دولت‌هاست
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه