دل نگرانی‌های فراگیر ما، در روز جهانی آموزش

 
ادامه از صفحه اول/ از حاشیه نشین‌ترین‌ها. دگرگونی دیجیتالی باید بر پایه کیفیت و فراگیری باشد.» ناگفته پیداست که ما نیز در بخش بزرگی از گرفتاری‌های‌مان با جهانیان مشترکیم. در دوران کرونا شکاف نابرابری آموزشی به ویژه در عدم دسترسی به آموزش‌های مجازی و فناوری‌های دیجیتالی بخش بیشتری از دانش‌آموزان را از آموزش بهینه و حتی از حداقل آموزش محروم کرد. آمار پیدا و پنهانِ بازماندگی از آموزش، آمار رو به افزایش کودکان کار، بی‌توجهی به شرایط بغرنج معلمان و بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های گسترده و ژرف‌شان، زیرپا گذاشتن اصل رایگان بودن آموزش و پولی سازی رسمی و غیر رسمی آن و البته گسترش بحران‌های زیست- محیطی نشان می‌دهد که ما نیز مانند جهان نیازمند تغییر مسیری هستیم که از رهگذر آموزش رخ خواهد داد. اما پرسش بنیادین این است که آیا جامعه و دولت امکان درک چنین تغییر مسیری را دارند؟!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه