پایان همکاری سینمای جوان با المپیاد فیلمسازی

مدیــرعامل انجمــن سینمـای جوانان ایران پایان همکاری این انجمــن بـــا المپیاد فیلمسـازی نــوجـوانان بعـــد از گذشـــت ۴ ســال همــراهی را تایید کرد. صادق موسوی درباره اینکه چرا این انجمن بعداز گذشت ۴ دوره از برگزاری المپیـــاد فیلمسازی نوجوانان دیگر در بــرگــزاری این رویداد فرهنگی و هنری همکاری ندارد، توضیح داد: طرح المپیاد فیلمســازی نوجـــوانان طرحی بود که توسط علیــرضـــا شجاع نوری دبیر جشنواره فیلــم‌هــای کودکان‌ونوجوانان ارائــه شــد، اولین دوره بــرگــزاری این المپیاد با همــکاری انجمـــن سینمــای جوانان ایران و بنیــاد سینمایی فارابی برگزار شد و بنیاد در همین راستا، بودجه‌ای را برای برگزاری بخش آموزش در اختیــار انجمن سینمای جوانان ایران قرار داد. وی ادامه داد: ۳ سال بعد تفاهم‌نامه‌ای توسط سازمان سینمایی تبیین شد که بر اساس آن اعتبار برگزاری المپیاد فیلمســازی بــه انجمن سینمای جوانان ایران داده می‌شد تا انجمن خــدمـات لازم برای آموزش و پشتیبانی در این المپیاد را برعهده گیرد. موسوی گفت: در سال ۱۴۰۰ سازمان سینمایی تصمیم گرفت تا المپیاد فیلمسازی از صفر تا صد در مجموعــه بنیاد سینمایی فارابی برگـــزار شود و کلیه اعتبارات برگزاری این المپیاد در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت، به همین منظور با توجه به تصمیم‌های گـرفته شده در سازمان سینمایـــی، انجمــن سینمای جوانان ایـــران هیـــچ تکلیفی در برگزاری پنجمین دوره المپیاد فیلمسازی نداشته است. البته برخی از مدیــران و معاونان انجمن همچون دوره‌های گذشته با المپیاد همکاری داشته‌اند، اما همکاری سیستماتیک و تکلیف سازمانی برای انجمن در این دوره تعریف نشده است. وی ادامه داد: فکر می‌کنم دلیل چنین تصمیمی این بود که ایده اولیه از جشنواره فیلم‌های کودکان‌ونوجوانان بوده و پشتیبانی آن برعهــده بنیاد سینمایی فارابی بـــوده به همین دلیل تصمیـــم گــرفته شــده که بودجه برگزاری المپیاد نیز در اختیار بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت. مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران درباره حمایت انجمن برای تولید ایده‌ها در دوره‌های گذشته المپیاد بیان کرد: متاسفانه اعتبارات کافی در این زمینه در اختیار ما قرار نمی‌گرفت و امیدوارم بنیاد سینمایی فارابی براساس بودجه‌ای که در اختیار دارد شرایط برای تولید ایده‌ها را فراهم کند. البته این را باید بگویم که انجمن در چنین شرایط طی ۲ دوره ایده‌های مورد نظر را به مرحله تولید رساند. البته بودجه تولیدات از همان اعتباری که برای برگزاری المپیاد در اختیار انجمن قرار می‌گرفت، تامین می‌شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه