نقدی بر طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای در کشور

 
ادامه از صفحه اول|  سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، در سال ۱۳۱۶ دومین قانون، واحد تقسیمات کشوری را به‌جای «ایالت» به «استان» تغییر داد و استان‌های شش‌گانه‌ای شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران تشکیل شد. تعداد این استان‌ها البته دو ماه بعد به ۱۰ عدد رسید و روند تغییرات استان‌ها و مرزهای آن ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۶۲ سومین قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید. نکته دیگر این است که یکی از راه‌های توسعه مناطق و استفاده از ظرفیت‌های محلی و استانی بازنگری در قانون شوراها و واگذاری اختیارات دولت به شوراهای استانی است که درحال حاضر به شوراهای تشریفاتی و بی خاصیت تبدیل شده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه