• مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به ارسال پیامک‌هایی اخطار برای متقاضیان نهضت ملی مسکن برای واریز مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ مهرماه، گفت: برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن در یکی از پروژه‌های اسلامشهر تهران آورده خود را واریز نکرده‌اند و این پیامک برای این افراد بود، زیرا باعث توقف در پروژه…

  • نماینده مجلس به بحث پیرامون چالش‌های حوزه دارو و درمان پرداخته است؛

    یک نماینده مجلس گفت: توجه به پیشگیری در مقوله بهداشت و درمان از جمله اصلی‌ترین اولویت‌هایی محسوب می‌شود که کمتر در برنامه‌های توسعه‌ای به آن پرداخته شده است.