تعطیل فله‌ای رسانه‌ها در افغانستان

حجت اله عباسی مدرس دانشگاه و پژوهشگر رسانه

گروه تروریستی طالبان هنوز عرق سر و صورتشان خشک نشده، به‌جای تقویت بازوهای رسانه‌ای ‌توسعه ملی در جامعه پر مخاطره افغانستان، تیشه در دست گرفته و در حال کندن ریشه نهال نوپای رسانه ها در افغانستان هستند. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران اعلام  کرده است: گروه طالبان فعالیت 153 رسانه را در افغانستان متوقف کرده است. تعطیلی سامانه‌های اطلاع‌رسانی و تهدیدها و خشونت‌های روزافزون علیه کارکنان رسانه‌ها نیز از جمله پیامدهای رسیدن طالبان به قدرت در این کشور بوده است. مشخص نیست این گروه با تعطیل فله‌ای رسانه‌ها، خلائی را که ایجاد شده چگونه می خواهد پر کند. واقعیت این است با توسعه شهرنشینی در دنیای مدرن، شهروندان نمی‌توانند راسا ً شاهد وقوع و کم و کیف رخدادهای محیطی از نزدیک باشند. از این رو خبرنگاران به نمایندگی از شهروندان با پایش محیط، وقایع و رویدادها را انتخاب و منتشر می‌کنند. با توجه به تضعیف ارتباطات چهره به چهره در دنیای کنونی، رسانه های جمعی  منادی ارتباط مردم با یکدیگر و بستری برای تعامل، گفتگو و تحکیم دوستی، بازتاب دهنده نیازها و مجرایی برای کاهش آلام و مشکلات مردم هستند. در عصر فناوری اطلاعات، کارکردهای رسانه‌ها توسعه یافته است و رسانه تنها وسیله ارتباطی نیست بلکه محیط های زندگی و کسب و کار هستند و کارکردهای مدیریتی دارند. از طریق رسانه های جدید می توان سازماندهی، ارتباطات، هماهنگی، برنامه‌ریزی عملیات و اجرا، آموزش و تبلیغات، نظارت و ارزیابی و مهندسی اجتماعی را به سرانجام رساند. یکی از کارکردهای رسانه ها نقش نظارتی است. رسانه ها به نمایندگی از افکار عمومی می توانند بر کلیه امور جامعه نظارت کرده و با تضعیف گفتمان خشونت، هر گونه فساد و بی عدالتی را به حاشیه برانند. رسانه‌هاي اجتماعي بهترين بستر براي نظارت بر امور عمومي جامعه هستند. نقش اين رسانه ها به عنوان رقيبي براي حاكمان و اعمال نظارت بر اعمال آنان افتخارآميز است و الحق بي‌جا نيست كه آن را قوه يا ركن چهارم بنامند. وضعیت وحشتناک افغانستان مصداق این گفته اولریش بک(Ulrich Beck) نظریه پرداز بلند آوازه آلمانی تباراست که می‌گوید:«در جوامع مدرن دعوا بر سر تقسیم ثروت و درآمد و امتیازات و بطور کلی «خوبی ها»، «خیرها» و «چیزهاي مثبت» بود، ولی در جامعه مخاطره آمیز، مسئله به صورت توزیع «امور منفی» درآمده است.». شایان گفتن است پیش از این رکورد تعطیلی فله‌ای رسانه‌های جمعی در غرب آسیا با تعطیلی حدود ۱۰۰ نشریه در اختیار قاضی مرتضوی از ایران بود که با گذشت ۲۱ سال توسط یک ملای گمنام طالبان با فاصله معناداری شکسته شد!

ادامه  صفحه 6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه