«گسترش خط فقر» 
آسيب های روانی 
را هم بيشتر كرد«رفع تحريم ها» رسيده به ايستگاه آخرانتخابی بهتر از مذاکره نیستبین مردم و مسئولان مفاهمه برقرار نیست!
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه