حقوق‌بشر به ابزاري سياسي بدل شده است

سخنگوي وزارت خارجه:

حقوق‌بشر به ابزاري سياسي بدل شده است

آرمان ملي: سخنگوي وزارت امور خارجه بر توانمندسازي هرچه بيشتر سازمان‌هاي مردم‌نهاد داراي مقام مشورتي نزد اکوسوک تاکيد کرد. سعيد خطيب‌زاده در نشست تخصصي و تعاملي سازمان‌هاي مردم‌نهاد داراي مقام مشورتي نزد اکوسوک (شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد) با اشاره به تطور مفاهيم، رويه‌ها و محيط عمل کنشگران در نظام بين‌الملل، بر اين نکته تأکيد کرد که دولت‌ها - از روي انتخاب و يا جبر زمانه- اختيارات و مسئوليت‌هاي برخي حوزه‌ها را به طور نسبي با کنشگران غيردولتي به اشتراک گذاشته‌اند و از اين‌رو، سال‌هاست که ديگر نمي‌توان دولت را کنشگر واحد نظام بين‌الملل تصور کرد. وي با اشاره به حوزه‌هايي که دولت‌ها سابقاً به صورت انحصاري عهده‌دار آنها بودند و اينک آن حوزه‌ها را با سمن‌ها و کنشگران غيردولتي به اشتراک گذاشته‌اند، به مواردي نظير مذاکرات منتج به معاهدات يا تفاهم‌نامه‌ها، تماس‌ و تعامل با سازمان‌ها يا کنشگران بين‌المللي يا بين‌الدولي، ميانجيگري و اقدامات مربوط به حفظ و توسعه منافع ملي کشورهاي متبوع خود اشاره کرد. سخنگوي وزارت امور خارجه موضوع حقوق‌بشر را يکي از مهم‌ترين قربانيان روابط بين‌الملل عصر حاضر دانست و گفت که مقوله حقوق‌بشر به دليل رويکرد کانون‌هاي قدرت بين‌المللي به ابزاري سياسي براي پيشبرد اهداف آن کانون‌ها مبدل گشته است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه