| کد مطلب: ۵۱۲۷۵۷
لینک کوتاه کپی شد

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه سامانه های هویتی و تولید نرم افزارهای جدید با هدف پوشش نیازمندی های جدید سازمان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه سامانه های هویتی و تولید نرم افزارهای جدید با هدف پوشش نیازمندی های جدید سازمان


1.موضوع مناقصه:
سازمان ثبت احوال کشور در نظر دارد توسعه سامانه های هویتی و تولید نرم افزارهای جدید با هدف پوشش نیازمندیهای جدید سازمان با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه به شماره ستاد: 2001003065000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.. مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2. مبلغ برآورد مناقصه :50/000/000/000 ریال می باشد.
3. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1401/12/09
4. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: 1401/12/09لغایت 1401/12/14
5. زمان بازگشایی پاکت ها: بازگشایی پاکات راس ساعت13:30روز شنبه مورخ 1401/12/27در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی مدیریت و توسعه منابع واقع در ساختمان شماره 1
6. میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ2/5000/000/000 ریال(دو میلیارد و پانصد ریال) به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه سازمان ثبت احوال کشور دارای اعتبار 3 ماهه باشد،بدیهی است به پیشنهادهای فاقد ضمانت نامه، ضمانت نامه مخدوش، ضمانت نامه کمتر از میزان مقرر و چک بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.اصل ضمانت نامه به دبیر خانه امور اداری سازمان واقع در ساختمان شماره 4 به نشانی ذیل
7. نشانی مناقصه گزار : تهران . تهران . خیابان امام خمینی روبروی فروشگاه اتکا نبش خیابان شیخ هادی سازمان ثبت احوال کشور کدپستی 1137719411

سازمان ثبت احوال کشور

شناسه آگهی: 1462835
شماره میم الف: 4776

ارسال نظر

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار