«شهریار» ثابت کرد شعر کهن زنده است  «وودی آلن» با سینما خداحافظی کردسينماي تجربي گونه بسيار سخت سينماستکوتــاه روسیه و چین در پی سلطه‌گری بر جهان نیستند   نیمی از اوکراین شاید از دست برودتاکید روسیه بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان کوتــــاهفرانسوي‌ها خواستار استعفاي «ماکرون» شدند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه