رئیس‌جمهور: 
دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی و اجتماعی استجامعه وقتی خوب می‌شود که تک‌تک ما خوب شویمزیربنای انقلاب، اخلاق و توحید استمداحان از اشعار
 موهن بپرهیزند درس‌هایی که باید از 
عاشورا آموختگزینه احتمالی 
نخست وزیری عراق کیست؟کــوتــــاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه