افت تولید و تقاضا؛ دو خط موازی غیرمتقاطع منظور عدم اطاعت نبود؛ منابع ریالی نداریم!ماليات ارزي سياستي رنگ باخته براي کاهش تقاضابنگــــاه‌ها
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه