انتصاب‌های فامیلی 
پوششی برای 
انتصاب‌های نظامی!‌مدعيان صيانت فيلتر‌شكن را فقط براي مردم بد مي‌دانندناطق نوری 
برگردد
«دولت سايه» با اين دولت هم 
از بين نرفتعربستان از مذاكرات هسته‌اي براي 
جنگ يمن امتياز مي‌خواهد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه