ما مثل شما دولت را 
تخريب نمی‌كنيم فشارهای بین‌المللی بر طالبان واقعی نبوده استمنافعی که از عضویت پیمان شانگهای
 به دست می‌آید
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه