بعد از ۳۰ سال به عرصه نمایش برمی‌گردماز فروردین امسال به بازیگری برگشته‌امامیرعلی دانایی  
مجری  شدصنعت  سینما  نداریم
سینمــا
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه