پرونده آبی‌ها در لیگ‌قهرمانان بسته  شد! برد  شاگردان «عطایی»  مقابل مردان  هزار معبدچمن مصنوعی 
کار پرسپولیس را سخت  می‌کند! کار  سخت  پرسپولیس
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه