امیر موسوی در گفت و گو با «آرمان ملی»: 
بحرين  را 
ترسانده‌اند مطالبه‌گری  وظیفه  بهزیستی  استنهاد وکالت مستقل می ماند؟مزیت‌های کابینه متعادل نشست تهران 
نشانه اعتماد دولت کابل و گروه‌های سیاسی به ایران است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه