شرط رئیس جمهور شدن 
در ایران مرد بودن استظریف شایستگی 
ریاست جمهوری را داردآغاز ثبت‌نام زیر سایه یک مناقشه حقوقیشورای نگهبان نمی‌تواند قانونگذاری کنددولتی انقلابی، عدالتخواه، 
ضد فساد و معتقد  به تحول 
و جوانان تشکیل شود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه