با «زیرخاکی ۲» 
به تلویزیون 
بازمی‌گردم کاش می‌مردیم و چنین سکوت نکبت‌باری را شاهد نبودیمخاکسپاری «بیژن افشار» در قطعه هنرمندان مسعود ولدبیگی درگذشتخبــرسرنوشت «پوست» چه می‌شود؟
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه