تبعیض  ورزشی کمیسیون تلفیقبه‌خاطر «پرسپولیس»، بازیکنان ما جنگجو هستند« عزیزی‌خادم »  با این روند ۴ سال بعد  را نخواهد دیدعکس نوشــتبه تیم‌ملی 
فوتسال 
خوش‌بین هستم«پرسپولیس» کار سختی ندارد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه