نقشم را با جان و دل 
بازی کردمدوست دارم مردم
 با دیدن کارهایم بخندند«حمید هیراد» داور مسابقه خوانندگی موفقیت «نون‌.خ ۳» حاصل همدلی یک گروه 
حاضرم با شرکت‌کنندگان «هوش‌برتر» رقابت کنم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه