کارشناس اقتصادی: آسیب‌های قطعی اینترنت دیگر محدود به حوزه اقتصادی و فعالان در این گروه محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به ضرورت آموزش مجازی در مدارس و تعطیلی مستمر مدارس، نظام بیمه و درمان را نیز هدف قرار داده هر چند بر اساس مطالعات معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی میزان این خسارات حدود سه هزار میلیارد تومان در روز برآورد شده است.