میزان ذخیره سد زاینده رود

منبع: ایرنا

میزان ذخیره سد زاینده رود

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه