كاهش تورم در گروي استقلال بانك مركزي

 
ادامه از صفحه یک /علت‌العلل را باید در بازار پول جست‌وجو کرد و مسئول این بازار، بانک مرکزی است. اینکه می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل باشد، سیاست پولی باید مستقل باشد و دولت و دولت‌ها نباید مداخله بکنند و این را به‌عنوان یک دستاورد کشورهای توسعه‌یافته تلقی می‌کنند، به همین دلایلی است که ذکر شد. هم سیاست‌های مالی و هم مالیاتی و هم ارزی باید پیرو سیاست‌های پولی باشند. اگر قرار است بازار ارز باثبات باشد و قیمت در بازار کالا باثبات باشد و کارگر از دریافت دستمزد خود راضی باشد، باید کمک بکنیم که بانک مرکزی بتواند سیاست‌های پولی درستی بر مبنای اصول علم اقتصاد طراحی و اجرا کند. هر نوع دخالت در خارج از بانک مرکزی برای تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری در بانک مرکزی نتیجه همان خواهد شد که آثار آن را در قالب تورم‌های دورقمی می‌بینیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه