نگرانی ام درباره گندم را با رئیس جمهور درمیان گذاشتم

وزیــر جهــاد کشاورزی گفت: نگرانــی‌های خـود درخصوص قیمت گنـدم را با رئیس‌جمــهور در میان گذاشتــه‌ام که امــیدواریم تا یک هفتـه دیـگر، تکلیــف قیمت گندم مشخـص شــود. کاظــم خــاوازی اظهار کرد: درحال حاضــر قــیمت گندم در بازار از قیمت محصولاتی، چــون جــو و ذرت ارزان‌تــر شده و این موضوع نگران‌کننده است و امیدواریم که هرچه زودتر قیمت این محصول اصلاح شود. وی اضافه کرد: نگرانی‌های خود درخصوص قیمت گندم را با رئیس‌جمهور در میان گذاشته‌ام و ایشان تصمیم‌گیری در‌این‌خصوص را به جلسه شورای اقتصاد واگذار کردند که امیدواریم تا یک هفته دیگر، تکلیف قیمت گندم مشخــص شود. وزیر جهاد کشاورزی با‌اشاره‌به اینکه تولید تخم‌مرغ در کشور با مازاد مــواجه شده گفت: درحال حاضــر قیمت این محصول درب مرغداری‌ها کمتر از نرخ مصوب است و تولیدکنندگان در‌این‌خصوص دچار ضرر و زیان شده‌اند و قطعاً در هفته آینده برای میزان مازاد تولید تخم‌مرغ مجوز صادرات داده می‌شود.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه