توپ پر    «ساپینتـو»بــرای فصل جدیـــد
قرار نیست ۲۰ سال در یک سمت بمانیم
امیدوارم ایران بازهم آمریکا را شکست دهد
عکس نوشــت
بازی با «الجزایر»
 یک هشــدار
 برای ما بود
خارج ازمستطیل سبز نباید «ساپینتو» را با «فرهاد» مقایسه کرد فوتبــــال داخلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه