سینما دچار تکرار 
در داستان و محتوا 
شده استمجمع خانه تئاتر ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شوداستقبال گسترده 
از نمایشگاه مجازی کتاب مرور آثار «پرويز پرستويي» در شبکه نمايشهيچ جشنواره‌اي آنقدر برگزيده
نداشته استآمریکا فقط ادعای گفت‌و‌گو می‌کندکوتــــاهرئيس امارات درگذشت
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه