استعفای «ذوالفقارنسب» و انتقاد از وضعیت پرسپولیس یک بازنده بزرگ بودیمهرچه قانون بگوید، تمکین می‌کنیمعکس نوشــتمشکلات «سپاهان» 
به کل باشگاه 
باز می‌گردد!پرسپولیس یک پای قهرمانی است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه