درخشش «گرگ پارسی» در «مستر المپیا» پرسپولیس - الهلال؛ فینال زودهنگاموقتی حق «شهریار» نادیده گرفته شد!عکس نوشــتپرسپولیس 
مقابل الهلال 
احساسی بازی نکندبازی سخت برای پرسپولیس و الهلال
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه