باید سطح سنی مدیران را پایین بیاوریم کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند    
اصراری به تغییر همه استانداران نداریم
کسری بودجه به معنای دست 
در جیب مردم بردن استتغییر محسوس لحن مقامات آمریکا 
پشتوانه مردمی لازمه قدرت نظام‌های سیاسی 
اخـــبار کوتاهکرونا فقط با واکسن تمام نمی‌شود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه