افزایش آسیب‌ها به دلیل ناامیدی و ترس از  نبود واکسن‎بحران کمبود آب شرب به مرکز ایران رسید 
پیشنهاد ۳ روز تعطیلی تهران و کرجنابودی منابع آبی در بی‌‌اطلاعی روی خط آرمان ملیکوتـــــاه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه