مایل نبودم از واکسن غیر ایرانی استفاده کنم اگر بوروکراسی‌های پارلمانی نبود تحریم‌ها تمام شده بودیکدست شدن قوا، خواب خوش است  
نیاز به بازخوانی و گپ و گفت 
با نسل جوان استبرجام، مهم‌ترین اولویت دولت آیندهمردم واقعیت را می‌بیننداخـــبار کوتاهتصویر امنیت ملی ما در افغانستان
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه