نمایشگاه کتاب تهران 
پس از کرونا برگزار می‌شود تکذیب  می‌کنممجید صالحی  در «برف آخر» وابستگی سینما 
به اکرانفعلا واژه‌اي به‌نام «کنسرت» نداريمسعي مي‌کنيم بدهي نداشته باشيم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه