تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است

آرمان ملي: رهبر معظم انقلاب در ديدار دست‌اندرکاران کنگره ملي شهداي عشاير گفتند: اين بزرگداشتي که تشکيل مي‌دهيد و اين جلسه‌ ما يک فرصتي هم هست که توجّه و نظر عموم مردم کشور را به عشاير جلب کند. امام فرمودند عشاير ذخاير انقلابند، ذخاير کشورند. مردم نبايد فراموش کنند که ما يک مجموعه‌هاي با ارزش از عشاير داريم که اينها ذخيره‌ کشورند؛ اين بايد دائماً به ياد مردم بيايد. يکي از فوايد اين ديدار امروز ما و جلسه‌اي که شما در زمان خودش خواهيد داشت، همين است که ملّت ايران را با عشاير و ارزش عشاير آشنا مي‌کند. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي فرمودند: ما امروز در همه‌ آحاد ملّت ايران، از جمله در عشاير، بيش از همه‌ چيز به کار فرهنگي احتياج داريم. دشمن ملّت ايران، دشمن اسلام، دشمن کشور، دشمن جمهوري اسلامي، تکيه‌اش امروز به جنگ نرم است که حالا من بعداً‌ شايد يک اشاره‌اي کردم. غرض، دوستاني که دست‌اندرکار مسائل اين جور بزرگداشت‌ها هستند و به کار فرهنگي هم توجّه دارند، به اين نکته‌اي که عرض کرديم توجّه داشته باشند: بازخورد کار شما چه شد؟ خروجي کار شماها چه شد؟ تأثيراتش در جامعه‌ عشايري چه اندازه است؟ ايشان بيان کردند: عشاير ايران جزو باوفاترين قشرهاي ملّت ايرانند. اينکه عرض مي‌کنيم «جزو باوفاترين»، از روي سليقه و حدس نيست؛ با توجّه به اتّفاقاتي است که در کشور افتاده و ما مي‌دانيم. هم در تاريخ نزديک خودمان، هم در تاريخ اين دويست سيصد سال گذشته، داستان‌ها وجود دارد از تلاشي که خارجي‌ها و مخصوصاً انگليسي‌ها کردند براي نفوذ در عشاير؛ کارهاي عجيب و غريبي که حالا اگر وقت بود و مجال بود و انسان اينها را مي‌گفت، بد نبود؛ بايد در کتاب‌ها بخواند. خارجي‌ها تلاش کردند براي اينکه بتوانند در عشاير نفوذ کنند و آنها را به يک شکلي وادار به خيانت به کشورشان بکنند ــ حالا به شکل‌هاي مختلفي؛ با تجزيه، با جنگ داخلي، با انواع و اقسام کارهاي گوناگون امّا نتوانستند آنها را به آن سمتي که خودشان مي‌خواهند سوق بدهند و بکشانند؛ اين «باوفاترين‌ها» و «جزو وفادارترين‌ها» که عرض مي‌کنيم، به‌خاطر اين است. رهبر معظم انقلاب افزودند: در همين دوران اخير، يعني دوران انقلاب، دوران دفاع مقدّس و دوران بعد از دفاع مقدّس هم عشاير امتحان‌هاي خوبي پس دادند؛ همين که در بين جامعه‌ عشايري بيش از يازده هزار نفر از اين جمعيّت به شهادت مي‌رسند، اين خيلي مهم است. اين‌جور نبود که همه‌ عشاير ما لب مرز باشند، مورد تهديد باشند؛ البتّه بعضي لب مرز بودند و بلافاصله در دفاع مقدّس مورد تهديد قرار گرفتند، امّا بعضي هم نه، وسط کشور بودند و تهديد مستقيمي متوجّه اينها نبود، امّا در عين حال به سمت ميدان‌هاي دفاع مقدّس شتافتند و دفاع کردند و تلاش کردند و کار کردند. ايشان گفتند: چه عاملي موجب شد که عشاير کشور ما با اينکه قوميّت‌هايشان مختلف است، زبان‌هايشان مختلف است، اين‌جور کنار هم بِايستند و در خدمت اسلام قرار بگيرند، در خدمت کشور قرار بگيرند؟ اين نخ تسبيح، چه چيزي بود؟ دين و دينداري بود. دين، عامل وحدت است، عامل پيشرفت است، عامل فداکاري و ازخود گذشتگي است؛ عامل دين، عشاير را وادار کرد که اين جور در ميدان‌ها در کنار هم باشند؛ نگذاشت اين تنوّع‌هاي قوميّتي و امثال اينها بين اينها جدايي به وجود بياورد، اختلاف به وجود بياورد؛ دين يک چنين تأثيري دارد. حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي افزودند: امام راحل بزرگوار ما هم با استفاده از همين عامل توانست اين انقلاب عظيم را به وجود بياورد و به پيروزي برساند و بعد از پيروزيِ انقلاب توانست با همين عامل کشور را حفظ کند. اگر عامل دين نبود، انقلاب پيروز نمي‌شد؛ مطمئن باشيد. هيچ عامل ديگري قادر نبود اين جوان‌هايي را که با دست خالي مي‌آمدند به خيابان‌ها و در مقابل گلوله، در مقابل تفنگ سينه سپر مي‌کردند، بياورد در اين ميدان دشوار و سخت؛ هيچ عامل ديگري نمي‌توانست؛ ايمان ديني، اينها را آورد. امام از اين استفاده کرد براي اينکه اين انقلاب به پيروزي برسد، بعد هم از عامل ايمان مردم استفاده کرد براي اينکه اين کشور را مصونيّت ببخشد.

امنيّت کشور، مصونيّت کشور ناشي از رشادت‌ها است

ايشان فرمودند: اين کشور، بعد از انقلاب، مورد طمع قرار گرفت، به آن طمع کردند. اين جور نبود که ناگهان به کلّه‌ خود صدّام بزند که بلند بشود ؛ نخير، تحريکش کردند، وادارش کردند، به او اميد دادند، به او وعده دادند، به وعده‌شان هم عمل کردند؛ به او پول دادند، سلاح دادند، نقشه‌ جنگي دادند براي اينکه بيايد. غرض اين نبود که بيايد يک قسمتي از کشور را جدا کند؛ غرض اين بود که بيايد با جدا کردن يک بخشي از کشور يا با انواع روش‌هاي ديگر، انقلاب اسلامي را از بين ببرد؛ هدف اين بود. آمريکا پشتش بود، انگليس پشتش بود، فرانسه پشتش بود، دولت‌هاي مرتجع پشتش بودند و هر کسي دنباله‌روِ اينها بود؛ اينها همه آمدند مي‌خواستند کشور را تکّه‌پاره کنند، اينها مي‌خواستند کشور را برگردانند زير سلطه‌ آمريکا، اينها مي‌خواستند ملّت ايران را اسير کنند، امام نگذاشت؛ با چه وسيله‌اي؟ با وسيله‌ دين؛ دين اين جور است؛ ايمان ديني يک چنين تأثيري دارد. رهبر معظم انقلاب بيان کردند: شهداي شما هم يک مظهر زيبا و باشکوهي هستند از همين ايمان ديني. اين يازده هزار شهيدي که شما داديد، اينها در واقع دارند تأثير ايمان ديني را نشان مي‌دهند. اين جوان مي‌توانست در خانه‌ خودش، زندگي خودش، در محيط خودش، پيش پدر و مادر خودش، پيش همسر خودش، پيش بچّه‌هاي خودش بماند، از لذّات زندگي بهره‌مند بشود به همان مقداري که ممکن است؛ امّا اين کار را نکرد، همه را رها کرد؛ فرزند عزيز را رها کرد، همسر عزيز را رها کرد، پدر و مادر دلباخته‌ خودش را رها کرد رفت؛ براي چه؟ اين انگيزه چه بود؟ انگيزه‌ دين بود؛ حالا يا رزمنده بود و برگشت، يا جانباز شد، يا شهيد شد. پدر و مادر او هم که توانستند اين مصيبت را، اين سختي را، اين آتش دل را خاموش کنند، تسلّا پيدا کنند، به برکت دين بود، اثر دين بود. حضرت ايت‌ا... خامنه‌اي گفتند: يک دوست ما پسرش در تصادف از بين رفته بود، يک قدري ناراحت بود؛ پدر سه شهيد آنجا بود، من گفتم شما يک پسرت رفته، اين آقا سه پسرش رفته؛ گفت آقا، پسرهاي اين آقا شهيد شدند، اين غصّه ندارد! ببينيد، حرف درستي هم هست. بله، سوزش دل هست اين جرحي که بر دل پدر و مادر وارد مي‌شود قابل انکار نيست امّا خانواده‌هاي شهدا تسلّا پيدا مي‌کنند، صبر مي‌کنند، چون مي‌دانند که اين جوانشان پيش خدا است، زنده است؛ با خدا معامله مي‌کنند. ايشان اظهارکردند: هر دويش اجر دارد: هم از دشمن تلفات بگيريد اجر دارد، هم خودتان به دست دشمن کشته بشويد اجر دارد. اينها با خدا معامله کردند؛ هم آن جوان با خدا معامله کرد، هم اين پدر و مادر و همسر با خدا معامله کردند. عامل دين را نبايد در اين قضيّه فراموش کرد. خب حالا بعضي‌ها در تحليل‌هاي گوناگوني که مي‌کنند، مي‌گويند اين جوان رفت از مرزهاي کشورش حراست کند، امنيّت را ايجاد کند. خب بله، معلوم است؛ امنيّت کشور، مصونيّت کشور، ناشي از همين فداکاري‌ها است، ناشي از همين شهادت‌ها و جانباز شدن‌ها و مبارزه‌ها و درگيري‌ها است؛ شکّي در اين نيست که اين موجب امنيّت کشور است، امّا انگيزه‌ او دين بود، خدا بود؛ انگيزه‌ او را نبايد به چيزهاي کمتر از دين فرو کاست و تقليل داد. در واقع اينها براي خدا حرکت کردند، براي خدا کار کردند و عزّت شهدا هم به‌خاطر همين است؛ عزّت شهدا هم به‌خاطر همين است. خب حالا بعضي‌ها هستند که با دين سر و کاري ندارند، اين شهادت‌ها را هم نمي‌توانند انکار کنند، در انگيزه‌ها دست مي‌برند. و يکي از مهم‌ترين ابعاد جنگ نرم دشمن همين است که اين انگيزه‌ دين را که مهم‌ترين انگيزه است، بالاترين انگيزه است در بين مردم خاموش کنند يا تضعيف کنند. رهبر معظم انقلاب عنوان کردند: امروز هر کاري در کشور عليه سنّت‌هاي ديني و مقدّسات ديني انجام بگيرد، يک انگيزه‌ سياسي پشتش هست؛ ممکن است خود طرف نداند، امّا هست و به اين راه کشانده شده. تضعيف دين، تضعيف سنّت‌هاي ديني، تضعيف شعائر ديني و مناسک ديني، زير سؤال بردن اينها، غير منطقي جلوه دادن اينها، همه چيزهايي است که دشمن از اينها استفاده مي‌کند؛ حالا ممکن است اين کسي که اين کار را انجام مي‌دهد نداند، توجّه نداشته باشد؛ بله، گاهي بعضي‌ها از روي غفلت يک حرکتي انجام مي‌دهند... ادامه صفحه 6

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه