درمان «کرونا» با منابع دريايي

 

مطالعه جديد دانشگاه تورنتو، نشان مي‌دهد که شايد بتوان درمان بيماري ناشي از سويه‌هاي جديد کرونا را در ارگانيسم‌هاي دريايي کشف کرد. يک پژوهش جديد، ويژگي‌هاي کليدي سويه اُميکرون را برجسته کرده و ظرفيت منابع دريايي تجديدپذير را براي مقابله با بيماري کوويد19 مورد بررسي قرار داده است. از ميان همه سويه‌هاي کروناويروس سندروم حاد تنفسي، جديدترين سويه که به‌نام اُميکرون شناخته مي‌شود، داراي بيشترين تعداد جهش است که توانايي بهبود يافته‌اي را براي آلوده‌کردن ميزبان‌ها، انتقال يافتن بين آنها و همچنين جلوگيري از محافظت ايمني، به ذرات ويروسي مي‌بخشد. اُميکرون نيز مانند ساير سويه‌ها، از دامنه اتصال گيرنده گليکوپروتئين خوشه‌اي براي دسترسي به سلول‌هاي انساني استفاده مي‌کند تا به آنزيم 2 مبدل آنژيوتانسين (ACE2) متصل شود. اين مسيري است که بيشترين اميدبخشي را براي توسعه دارو دارد. روش‌هاي درماني جديد براي کوويد19 به‌تازگي در حال ورود به بازار هستند و بسياري از آنها هنوز در مراحل توسعه باليني به‌سر مي‌برند. منابع دريايي، فعاليت قابل‌توجهي را در برابر سلول‌هاي سرطاني، ويروس‌ها و باکتري‌ها دارند. بنابراين، توانايي آنها براي متوقف‌کردن يا درمان عفونت ويروسي اُميکرون، يک روش پژوهشي اميدوارکننده براي پيگيري است. به‌طور ويژه مي‌توان گفت منابع دريايي مانند اسفنج‌ها نسبت به ترکيبات مصنوعي، بسيار سودمند هستند؛ زيرا آنها با محيط‌زيست سازگار هستند، از نظر متابوليکي سازگار مي‌شوند، سموم کمي را در بر دارند يا حتي بدون سموم هستند. در اين پژوهش کوتاه، اما جامع، دکتر سارا گيچان، دکتر هرمان ارليش و دکتر عزيزور رحمان پژوهشگران دانشگاه تورنتو مطالعات و گزارش‌هاي کليدي را در مورد سويه اُميکرون با در نظر گرفتن منابع دريايي خلاصه کرده‌اند.

ترکيبات دريايي

تمايل ترکيبات دريايي به مهار ويروس و مداخله در چندين مرحله از چرخه حيات ويروس باعث مي‌شود که آنها در مقايسه با داروهاي کنوني مانند رمدسيوير، سودمندتر باشند. هدف قراردادن آنزيم‌هايي مانند RdRp و پروتئاز اصلي و نواحي حفاظت‌شده در دامنه اتصال‌گيرنده، روش‌هاي اميدوارکننده‌اي براي مقابله با انواع ويروسي در حال ظهور هستند. يکي از نمونه‌هاي قابل توجه، ترکيباتي مانند پلي‌فسفات معدني و بروموتيروزين‌هاي طبيعي هستند که مشخص شده مکانيسم‌هاي متعددي را در برابر کرونا و ساير ويروس‌ها دارند. لامبداکاراگينان يک پلي‌ساکاريد موجود در جلبک‌هاي قرمز است که مي‌تواند از تکثير ويروس آنفلوآنزا و کرونا جلوگيري کند. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که لامبداکاراگينان چگونه مي‌تواند ورود ويروس و توليد پروتئين ويروسي را عمدتا با متوقف‌کردن رونويسي و انتقال پروتئين‌ها متوقف کند.

چالش‌هاي پيش‌رو

توسعه داروها از منابع دريايي يقينا چندين چالش قابل توجه را به‌همراه دارد. نخست اينکه اگرچه اين ترکيبات در مقياس کوچک، با محيط‌زيست سازگار هستند؛ اما توليد در مقياس بزرگ ممکن است اثر معکوس داشته باشد و به اکوسيستم آسيب برساند. علاوه بر اين، بيشتر پژوهش‌هايي که از منابع دريايي براي درمان کوويد19 و ساير عوامل ويروسي استفاده کرده‌اند، در شرايط آزمايشگاهي انجام شده‌اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه