غرب چه واکسن بدهد چه ندهد، مقصرند!

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان

بنده خدایی از سیاسیون فرموده‌اند: «برخی کشورها به ما واکسن دادند تا خود کفا نشویم».با تحلیل این گفته به اساس تفکر ایدئولوژیک می توان پی برد.«برخی کشورها» اگر به ما واکسن ندهند جنایتکارند چون می خواهند مردم ما از بیماری بمیرند. اگرهم به ما واکسن بدهند باز تبهکارند چون می‌خواهند ما خودکفا نشویم. پس «آنها» در هرصورت مقصرند، چه زمانی که کاری را انجام ندهند و چه زمانی که همان کار را انجام بدهند. تفکر ایدئولوژیک تسلیم پیشداوری مشخصی است که واقعیات را براساس آن تفسیر و داوری می‌کند.تفکر ایدئولوژیک مبتنی بر گزاره های ابطال ناپذیر و بریده از واقعیات است. تفکر ایدئولوژیک چالشی در برابر عقل سلیم یا عقل عقلایی است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه