افزایش پرداختی بازنشستگان

وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطــه با حداقــل پــرداختی بازنشستــگان تامیــن اجتماعی امسال گفــت: حــداقل پرداختی بازنشستگان تامیـن اجــتمــاعی امسال۳۹ درصد افزایش می‌یابد. محمد شریعتمداری افزود: راستا پیشنهــاد ســازمان در دولــت و سازمان تامین اجتماعـی در اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی که  کلیف می کند در هر صــورت نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. در جلسه هیات وزیران مصوبه صادر شد که به حداقل پرداختی مستمری بازنشستگان با 39 درصد افزایش از رقم  یک میلیون و نهصد و ده هزار و چهارصد و بیست و هفت تومان در سال قبل به دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج تومان در سال 1400 افزایش پیدا کند، این افزایش برای سایر سطوح 26 درصد رشد به اضافه عدد ثابت دویست و چهل و هشت هزار و سیصد و پنجاه و پنج تومان است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه