اغلب فرزندان
 خارج رفته مسئولان 
دیگر باز نمی‌گردند
 راهکاری متناسب
با نظام اقتصادی روز دنیا   ارائه دهیدوظیفه دولت هدایت و تأمین امنیت استواکنش افکارعمومی به حضور مسئولان در خارج از کشور
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه