در انتصابات دخالت نكنيد 

وزیر خارجه و سازمان محیط زیست 
«آلودگی هوا» را از طریق مذاکره حل کنندآماده پاسخگویی 
به هر تهدیدی هستیماولویت سیاست خارجینمونه‌ای موفق در منطقه خاورمیانهخبـــر
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه