یک كلمه: « نمونه‌ايد!»به ما اتهام جادوگری زدند؛ اما جادوگری شرک است
عکس نوشــتسقف آرزوهای ما 
نباید صعود به 
جام‌جهانی باشدپیروزی حق ما بود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه