خلق  حماسه  تمام  ایرانی  احساس می‌کنیم پرسپولیس برای کشور دیگری  است
آقای نظری! اگر بیکار هستید، برای‌تان کار پیدا  کنم عکس نوشــتبهترین بازی را 
مقابل «آرژانتین» انجام خواهیم دادپتانسیل  فوتسال ایران  بالاست
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه