درگیـــری رســـانه‌ای «تارتار»  و «کمالوند» برنده  و  بازنده  دربی  باید  ماجرا  را  تمام کنندفقط VAR می‌توانست پنالتی استقلال را تشخیص دهدعکس نوشــت رفتار احساسی 
در دربی 
صورت گرفتفضای‌مجازی فوتبال را بیچاره کرده
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه