جــــــدایی «فراز»  از  «فرهاد»مقدمات کرسی جهانی برای «جدیدی»  فراهم نبود! سرخابی‌ها عالی بودند، حالا  نوبت تیم‌ملی است عکس نوشــت
در آسیا
 تیمی ضعیف 
نیست! احتمال صعود نمایندگان ایران
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه