اقدامات دولت شرایط را به نفع مردم رقم خواهد زد
انتقاد صريح از كمبود بودجه دستگاه قضا
ارزیابی ما از د ور اخیر مذاکرات د ر بغد اد مثبت است 
حل مشکلات به وسیله برجام تفکر غلطی بوددولت به واقعیت‌ها توجه کندسیاست فشار حد‌اکثری بر ایران 
کاملا شکست خورد‌ه استخبـــر
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه