نفس گرم تمـــــــــاشاگران در آزادی ما «طارمی» را داریم که بهترین بازیکن است
تیم‌ملی منطقی بازی می‌کند 
عکس نوشــت ۱۳ کشور  VAR را 
برای ما تحریم 
کرده‌اند!نباید با تیم‌ملی قهر کنیم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه