کارشکنی خارجی و بی‌خیالی داخلیجمشید نظمی:  
بازشدن پنجره «تراکتور» اتفاق بزرگی بود
نگفته‌ام امسال خداحافظی می‌کنمعکس نوشــتکره‌جنوبی 
نسبت به ما 
برتری داشت! بهترین تیم‌‌ملی را داریم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه